Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
  • Neredeyim :

ZONGULDAK İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU


PDF Formatı İçin Tıklayınız

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

Turizm İşletme Belgesi Talebi

1-Dilekçe

2-Rapor

3-İşyeri açma çalıştırma ruhsatı noter onaylı örneği

4- Sicil Gazetesi noter onaylı örneği (tüzel kişilerde)

5- Noter onaylı imza sirküleri ve vekaletname (tüzel kişilerde).

İşlem Bakanlığımızca Sonuçlandırılır

2

Turizm Yatırım Belgesi Talebi

1-Dilekçe

2-Rapor

3-Proje örneği.

İşlem Bakanlığımızca Sonuçlandırılır

3

Seyahat Acentası Açma Talebi

1-Dilekçe

2-İşyeri açma çalıştırma ruhsatı noter onaylı örneği

3-Ticaret Sicil Gazetesi noter onaylı örneği

4-Adli Sicil Belgesi

5-İmza Sirküleri noter onaylı örneği

6- Taahhütname

7- Yönetmeliğin 35. maddesinde istenen belgeler

8- Bakanlıktan alınan seyahat acentası unvan onayı.

İşlem Bakanlığımızca Sonuçlandırılır

4

Fiyat Tarifesi Onayı

1-Dilekçe

2-Fiyat tarifesi (3 takım).

15 gün

5

Turistik İşletme Denetim ve Müşteri Şikâyet Defterleri Onayı

1-Dilekçe

2-Defterler.

2 gün

6

Tanıtıcı Yayın Talebi

İlgili kişilerin başvurusu,

Kurum, kuruluş, okul ve grupların dilekçesi.

15 dakika

7

Enformasyon Hizmetleri ve

Bilgi Talebi‘

Kişisel başvuruveya dilekçe.

15 dakika

8

Taşınmazların 2634 Sayılı Yasa Açısından İncelenmesi

(Tahsis, Kiralama, Satış, İmar Planı vb.)

1-Dilekçe

2-Tapu örneği

3- 1/25000 Ölçekli Harita.

2 ay

9

Taşınmaz Kültür

Varlıklarının

Onarımına Yardım

A.Proje Yardımları için

1-Taşınmaza ilişkin tescil kararı

2-Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine ve tahmini bedeline ilişkin rapor

3-9 x 13 cm boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini, dışını ve çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf albümü

4-Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği,

5-Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği

6-Kanuni tebligat adresi

7-Kadastro, imar ve sit paftası örnekleri.

 

B.Proje Uygulama Yardımları için

1-Proje uygulamasının kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve tahmini bedeline ilişkin rapor,

2-Yapının içini, dışını ve çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf albümü,

3-Belediyesinden ve ilgili koruma kurulundan onaylı arsanın ve binanın durumunu gösteren 1/500 ölçekli vaziyet planı

4-Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği

5-Taşınmaza ilişkin tescil kararı, ilgili kurulca onaylı rölöve, restorasyon ve gerekiyorsa restitüsyon projesi,

6-Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği

7-Kanuni tebligat adresi, istenir. Taşınmaz hisseli ise hissedarların birinin müracaatı yeterlidir.

( Yardım talepleri Bakanlığımızda oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilmektedir. )

6 ay

10

Kitap,CD,DVD,VCD Satıcıları, Matbaalar,Yayınevleri, Sinemalara,

Dernek ve Vakıflara

(SERTİFİKA) verilmesi

1- Dilekçe

2- TC. Kimlik No. beyanı

3- Vergi No beyanı

4- Ticaret veya esnaf odası faaliyet belgesi / kuruluş tüzüğü / vakıf senedi

5- Sicil gazetesi

6- Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshalarını kiraya veren yerler için, kiralama haklarının devralındığını gösterir yetki belgesi

7- Banka dekontu.

15 dakika

11

Süreli Olmayan Yayınlara Güvenlik Hologramı (BANDROL) verilmesi

(Gerçek Kişiler)

1-(www.telifhaklari.gov.tr) sitesi “süreli olmayan yayınlar vatandaş başvurusu” bölümünden alınan “Talep Numarası”

2- Başvuru dilekçesi

3- TC. Kimlik No beyanı

4- Matbaa sertifikası numarası beyanı

5- Mali hakların devrine ya da kullanma yetkilerine ilişkin sözleşme/ lisans sözleşmesi / eser sahiplerince verilen muvafakatname / mali hakların kullandırma yetkilerini gösterir belge

6- Banka dekontu

7- Matbaa yazısı.

30 dakika

12

Süreli Olmayan Yayınlara Güvenlik Hologramı (BANDROL) verilmesi

(Tüzel Kişiler)

1-(www.telifhaklari.gov.tr) sitesinden alınan “Talep Formu” ve “Talep Numarası”

2- Başvuru dilekçesi

3- Yetkilinin TC. Kimlik No beyanı

4- Yayıncı sertifikası numarası beyanı

5- Vergi Numarası beyanı

6- Matbaa sertifika numarası beyanı

7- Ticaret veya esnaf odası faaliyet belgesi

8- Sicil Gazetesi

9- Mali hakların devrine ya da kullanma yetkilerine ilişkin sözleşme/ lisans sözleşmesi / eser sahiplerince verilen muvafakatname / mali hakların kullandırma yetkilerini gösterir belge

10- Banka dekontu

11- Referans belgesi (ithal için)

12- Matbaa yazısı.

5 gün

13

Yerel Yönetimlere Altyapı Desteği Verilmesi

1- Dilekçe

2- Gerekçe raporu

3-. Proje, keşif özeti, metraj vb.

4- Encümen kararı

5- Uygulama alanına ait pafta ve harita.

İşlem Bakanlığımızca Sonuçlandırılır.

14

Şenlik, Fuar ve Festival Etkinliklerine Maddi Yardım İşlemi ve Denetimi

1-Dilekçe

2-Etkinlik programı

3-Gider bilânçosu

4-Afiş/davetiye örnekleri

5-Gider belgeleri.

İşlem Bakanlığımızca Sonuçlandırılır.

15

Konser, Tiyatro, Konferans, Sergi vb. için

Kısa Süreli Salon Tahsisi

1-Dilekçe

2-Banka dekontu.

3 gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri

:

Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İkinci Müracaat Yeri

:

Zonguldak Valiliği

İsim

:

Hayrettin ŞAHİN

İsim

:

Nevzat TAŞDAN

Unvan

:

İl Müdür Vekili.

Unvan

:

Vali Yardımcısı

Adres

:

İsmet Paşa Sk. No:11/Zonguldak

Adres

:

Zonguldak Valiliği

Telefon

:

0 372 253 54 36

Telefon

:

0 372 253 46 55

Faks

:

0 (372) 253 65 24

Faks

:

0 372 253 21 65

E-Posta

:

iktm67@kulturturizm.gov.tr

E-Posta

:

zonguldak@icisleri.gov.tr